Новости проекта
Подписывайтесь на нас ВКонтакте!
Новая функция "Пропуски"
Голосование
Какие предметы вам кажутся наиболее сложными?
Всего 62 человека
Голосование
Совпадают ли ваши предполагаемые отметки за четверть с теми, которые выставляют учителя?
Всего 85 человек

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ

Дата: 24 марта 2016 в 17:39, Обновлено 9 июля 2016 в 13:29

                                                        Беларуская  мова (ӀӀӀ клас)

Рабкова А. С., настаўніца СШ №21 г. Оршы

Тэма. Змяненне  прыметнікаў па родах

Мэта. Плануецца, што ў  канцы  ўрока  вучні будуць ведаць, як  вызначыць род  прыметнікаў,

            умець  вызначаць род прыметнікаў

Задачы. Будаваць сітуацыі  для  фарміравання ўмення  адрозніваць прыметнікі  ад іншых часцін мовы,                умення  выбіраць  канчаткі  прыметніка  ў залежнасці  ад  роду,  камунікатыўных навыкаў,                        навыкаў самакантролю, развіцця  арфаграфічнай пільнасці, мовы, памяці, самастойнасці.

            Спрыяць  выхаванню  цікавасці  і  павагі да роднай  мовы

Абсталяванне: карткі  з  заданнямі, прэзентацыя, сігнальныя  карткі (зялёная,  чырвоная, жоўтая)

                                               Ход

Ӏ.Арганізацыйны  этап

-Прачытайце  сказ  (на  слайдзе  2). Сядайце, хто   ведае, якое  слова  прапушчана.

-Прачытайце  прыказку (У чужой старонцы не  так свеціць  сонца). Сядайце, хто  можа растлумачыць сэнс  прыказкі.

(1  вучань тлумачыць, астатнія-сігналізуюць  згодны  або  не).

-Прасігнальце зялёным колерам, хто  ведае, да якой часціны мовы адносіцца прапушчанае  слова?

ӀӀ.  Этап актуалізацыі суб’ектнага вопыту вучняў.

1.Паўтарэнне  тэарытычных пытанняў  у  парах па плану (на слайдзе 4)

                                  План

   1.Што  гэта?

   2.Што  абазначаюць?

   3.На якія пытанні  адказваюць?

2.Справаздача 1 пары (астатнія-сігналы)

3.Чыстапісанне. Арфаграфічная  размінка.

-Зашыфруйце  слова  “прыметнік”, чаргуючы літары гэтага слова з вялікай  нахільнай  палачкай  з  пятлёй  уверсе.

Параўнайце з эталонам (на дошцы), ацаніце (на палях).

-Прачытайце словы, растлумачце арфаграмы (з..мля, пр..гожая, зн..ходка).

-Спішыце, параўнайце з эталонам, ацаніце.

4.Развіццё  мовы

-Якое слова лішняе? (Сігналы) Растлумачце.

-Складзіце  сказ  з гэтым  словам  пра  Радзіму. Змяніце  сказ, каб ён стаў пабуджальным.

5. Каменціраваны запіс сказа

ӀӀӀ. Этап  вывучэння  тэмы

1.Паведамленне тэмы. Пастаноўка  задач

-Як  вы  думаеце , для  чаго  паўтаралі  веды  пра прыметнік?

Так, мы працягваем  вывучаць прыметнікі. Паглядзіце сцэнку – гутарку  аднакласнікаў, сфармуліруйце  тэму  ўрока.

Дзіяна. На  мінулых  уроках  мы  гаварылі, што  назоўнікі  маюць  род. Як  ты  думаеш, а  прыметнікі   маюць  род?

Уладзіслаў. А  навошта  прыметнікам  род?

Дзіяна. Я  не  магу  з  табой  згадзіцца. Ты  памыляешся.

Уладзіслаў. Нічога  я  не  памыляюся. Назоўнікі  самыя  галоўныя  ў  мове.

Дзіяна. Я  табе дакажу! Мы  гаворым: Уладзік (ён, мой)-мужчынскі род. Згодзен?

Уладзіслаў. Згодзен!

Дзіяна. А  далей  мы  гаворым: Уладзік  разумная, добрая, шчырая.

Уладзіслаў. Не…Што  гэта  ты  гаворыш? Так  не  правільна.

-Сфармуліруйце  тэму  ўрока.

-Якія  задачы  паставіце  перад  сабой?

2.Вывучэнне   тэмы

-Карыстаючыся  правілам  на  старонцы  39, узнавіце  алгарытм  вызначэння  роду  прыметнікаў (на  картках), у  табліцу  запішыце  канчаткі  прыметнікаў мужчынскага, жаночага і ніякага  роду.

-Праверце  па эталону.

-Ацаніце  работу  групы па  крытэрыю “працавалі  разам, дружна” 1 сігналам.

ӀV. Этап  пярвічнай  праверкі  ведаў

  1. Работа  ў  парах  “настаўнік-вучань”(спачатку 1 варыянт тлумачыць 2 словы, 2 варыянт-правярае  па  эталону, запісваюць  ; мяняюцца  ролямі)

-Карыстаючыся  дапаможнікам, які вы  зрабілі  ў  групах, выканайце  заданне  “вучань-настаўнік”(картка №1)

Фізкультхвілінка (для  вачэй)

V. Этап  замацавання: дыферэнцыраваныя  заданні. Праверка  па  эталону. Ацэнка  (на  палях)

1.Спішы, у дужках  запішы  род  прыметнікаў

Нізка  над  зямлёй  праляцела  імклівая (         )  ластаўка. Зазвінеў  у  небе  вясёлы  (           )  жаваранак.

2. Спішыце, падкрэсліце  прыметнікі. Вызначце іх род  (у  дужках).

Нізка  над  зямлёй  праляцела  імклівая  ластаўка. Зазвінеў  у  небе  вясёлы  жаваранак.

3.Спішы, дапісваючы  канчаткі. Вызначы  род  прыметнікаў (у  дужках).

Нізка  над  зямлёй  праляцела  імклів..  ластаўка. Зазвінеў  у  небе  вясёл.. жаваранак.

VӀ. Этап  кантроля  ведаў: тэст. Праверка па  эталону. Ацэнка

1.Род  прыметніку  вызначаюць

А) па  пытанню;

Б)  па  назоўніку, ад  якога  ён  залежыць

2.Прыметнікі  жаночага роду  маюць канчаткі

А) -ая, -яя

Б) -ы, -і

В) -ае, -яе, -ое

3.Род  прыметніка  вызначаны  правільна

А) Блакітнае (н.р.)  неба.

Б)  Блакітная  (н.р.) кветка.

4.Дапішы канчаткі  прыметнікаў.

Залат.. пяро, залат..  рыбка.

5. Пастаў  прыметнік  ў  патрэбным  родзе.

(Злы)_________________  сабака, (белы)  ______________________ гусь.

VӀӀ. Этап  падвядзення  вынікаў.

VӀӀӀ.Этап  тлумачэння  дамашняга  задання ( у  каго  тэст  без памылак-

не  задаецца).

ӀХ.Этап  рэфлексіі

                                                           Картка-дапаможнік

Ӏ. Прачытай. Абазнач  лічбамі 1, 2, 3 паслядоўнасць  вызначэння  роду  прыметнікаў.

                   Алгарытм вызначэння  роду прыметнікаў

□ Вызнач род прыметніка (які род у назоўніка, такі ж род у прыметніка)

□ Знайдзі назоўнік, ад якога залежыць  прыметнік

□ Вызнач род назоўніка

 

ӀӀ. Запоўні  табліцу

                                     Канчаткі  прыметнікаў

        Жаночы 

           род

   Мужчынскі

           род

      Ніякі 

        род

 

____________

 

___________

 

__________

 

 

 

 

 

 

                                       Картка 1

                                      Варыянт 1

Вучань

Запішы словы парамі, выкарыстоўваючы адзін і той жа прыметнік  з  рознымі  назоўнікамі. Вызначы род (м.р., ж.р., н.р.) прыметнікаў.

         Цёплы  (дзень, раніца)

 

Настаўнік

         Зялёная (ж.р.) трава, зялёнае (н.р.) поле.

 

Картка 1

                                      Варыянт 2

Настаўнік

         Цёплы (м. р.)  дзень, цёплая (ж. р.)  раніца.

 

Вучань

         Зялёны (трава, поле).

                    Стимулирующее занятие по русскому  языку 

Учитель:  Рябкова  Елена Сергеевна

Тема. Фразеологизмы

Цель. Овладение  понятием  фразеологизмы

Задачи.  Организовать ситуации:

               - для ознакомления с  фразеологизмами;

               - для расширения словарного запаса учащихся фразеологизмами;

               - для развития навыка работы с компьютером.

                 Создать условия:

               - для развития коммуникативных навыков;       

              - для развития интеллектуальных способностей.

                Способствовать формированию познавательного  интереса ,

                 положительной мотивации

Используемая технология:  ИКТ

                                                                  Ход

І. Организационный этап

-Сегодня на занятие к нам пришли гости, а это здорово: можно показать самое лучшее, на что вы способны.

-Чем вам нравиться заниматься?

ІІ. Разминка

  1. «Шифровка»

С русским  языком можно творить чудеса.

                                                             К. Г. Паустовский

-Как понимаете эти слова?

2. Игра «Буквы-шутницы»

-Нас ожидает  1-е чудо: с вами будут играть буквы. Иногда 1 буква меняет смысл всего предложения. Найдите ошибки.

-Не в деньках счастье.

-Два сапога — тара.

-Ус хорошо, а два — лучше.

- Один в золе не воин.

-Трус  своей  лени  боится

-Не зная броду, не  суйся в моду.

Проверка.

-Как можно назвать предложения?  Какие  пригодятся  на уроке?  Почему?

Эти  предложения  можно назвать ещё 1 словом. Каким, вы узнаете, если прочитаете  рассыпавшееся слово.

ІІІ. Этап изучения новой темы

  1. Сообщение темы, задач

Ф       а           о                   г                  м

    р      з            л                       и             ы

                         е             о                    з

Кто знает, что такое фразеологизмы?

Сегодня вы узнаете, что такое фразеологизмы, для чего они нужны, будете выполнять  занимательные задания, пополняя  и обогащая словарный  запас  фразеологизмами.

2.Объяснение

      Фразеологизмы - устойчивые  неделимые  сочетания  слов, близкие по лексическому значению одному слову.

Например:   на краю света – далеко;

                       намылить шею- проучить, наказать;

                       зуб на зуб не попадает- замерз

-Для чего фразеологизмы  нужны  в  речи?

( Украшают речь,  делают её выразительной,  образной.  Их  знание  обогащают ум,  дают возможность интереснее выражать свои мысли)

ІІІ. Этап первичного  применения   знаний

Картинная галерея

-А сейчас с нами произойдёт ещё 1 чудо. Мы побываем в картинной галерее. Чтобы удобнее было рассматривать картины, вы можете  встать.

На  экране  вы видите изображение рисунка, а название  (фразеологизм) потерялось, его надо отыскать и объяснить. В классе в разных местах размещены слова-помощники, которые вы можете использовать.

Как рыба в воде — хорошо

Рот на замке – молчать

Витать в облаках — мечтать

Водить за нос – обманывать

ІV. Этап  закрепления новых знаний

-А сейчас попробуйте  самостоятельно  выполнить задание: получив фразеологизм, замените  его 1 словом  и  объединитесь в 2 группы.  Подготовьтесь объяснить  свой  выбор

Засучив рукава, в поте лица, пальцем не пошевелить, сложа руки, палец о палец не ударить, не покладая рук.

(I - засучив рукава, в поте лица, не покладая рук - фразеологизмы близки по значению, "усердно, старательно трудиться, работать"; II - палец о палец не ударить, сложа руки, пальцем не пошевелить - фразеологизмы с общим значением "бездельничать")

V. Этап закрепления

1. Работа в группах

-Продолжаем творить  чудеса. В группах вам необходимо дописать строчки стихотворения, используя фразеологизмы.

1 группа

Глеб у доски повесил нос,

Краснеет        …  .

Он в этот час, как говориться,

Готов             …   .

Справка:  хлопот полон рот,

                 до корней волос,

                 сквозь землю провалиться,                                                                          

                 брать  свои слова  обратно

2 группа

Мы  исходили городок

Буквально   …  .

И  так  устали  мы  в  дороге,

Что  еле   …   .

Справка: вдоль и поперёк,

                  в  одну минуту,

                   волочили  ноги,

                   заварили кашу.

Проверка.

  1. Повторение правил  работы на компьютере.

-Прочитайте  только  правильные  предложения

 

Во время  работы  необходимо трогать провода  и  монитор  руками

 

 На столе не должно быть лишних предметов, только то, что необходимо

 

Работу  начинать  только с разрешения  учителя

 

Нужно сидеть правильно, не сутулиться, не наклоняться к компьютеру.

-Измените оставшееся, чтобы оно стало правильным.

  1. Самостоятельная  работа: выполнение теста на компьютере

Коррекция знаний: с учениками, допустившими 2 и более ошибок; затем повторяют  «Тест 1».

Остальные выполняют «Тест *»

  1. Итоги  тестов

Высший  балл  за  1-й  тест-15.  Кто  смог  набрать? Кто выполнил «Тест *»?

Что  было  выполнить  сложнее?  Почему ?

  1. Сообщение  о  фразеологических  словарях
  2. Выведение  девиза  урока

-Листая  словари, я  встретила  много  фразеологизмов, в которых  употребляется  одно  и  тоже  слово. Отгадайте.

Его  вешают, приходя  в  уныние,

Его  задирают ,  зазнаваясь,

Его  всюду  суют,  вмешиваясь  не  в  своё  дело.

-Прочитайте  несколько  фразеологизмов  с  этим  словом:

                                      … повесил  нос,

                                      ... заруби  себе  на  носу.

                                          Выше  нос !

   Последнее  волшебство: превращение  фразеологизмов  в  девиз   жизни.  (Если  ты…, То…)

    -Как понимаете?

VІ. Подведение  итогов

-Что узнали?

  Чем  полезно  занятие?

VІІ. Этап рефлексии

-Было интересно  …

      Было  трудно   …

     -Кто хотел бы узнать о фразеологизмах больше?

ПРЫМЕТНIКI

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ

 

 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.